VERSOEK VIR OPSTEL VAN TESTAMENT

VERSOEK VIR OPSTEL VAN TESTAMENT

  1. Fineks het ‘n ooreenkoms met Solidariteit Vakbond om gratis testamente vir lede van Solidariteit Vakbond op te stel op voorwaarde dat Fineks Eksekuteursdienste die genomineerde Eksekuteur van die testateur/testatrise is.
  2. Die opstel van ‘n testament gaan nie gepaard met boedelbeplanning nie en indien boedelbeplanning verlang word sal die versoek na ‘n kundige gekwalifiseerde persoon verwys word.
  3. Fineks stel ook testamente vir enige ander persoon wie dit mag versoek op.
  4. Nadat die testament opgestel is moet die oorspronklik getekende testament terug besorg word aan Fineks ten einde dit veilig te bewaar.
  5. Die aangehegte vraelys moet voltooi word en òf per faks (faksnommer: 086 639 1999) òf per e-pos (e-pos adres: fineks@svslaw.co.za) versend word.

Fineks Versoekvorm

Indien daar inligting op die versoekvorm ontbreek om die testament behoorlik op te stel sal Fineks kontak maak met die persoon wat die versoek gerig het om die ontrbrekende inligting te bekom. Nadat die testament opgestel is sal dit aan die persoon wie dit versoek het versend word vir ondertekening.