TESTAMENTE

TESTAMENTE

 1. Inleiding:
  1. Enige persoon wat 16 jaar of ouer is kan in ‘n geskrewe dokument beskik oor sy eiendom na sy dood. Dit word ‘n testament genoem. Om geldig te wees moet dit opgestel word ooreenkomstig die formaliteite soos in die Wet op Testamente (Nr 7 van 1953) bepaal.
  2. ‘n Persoon sterf intestaat indien sodanige persoon nie ‘n geldige testament nagelaat het nie. Sodanige oorledene se boedel sal intestaat geadministreer word kragtens die bepalings van die Wet op Intestate Erfopvolging (Nr. 81 van 1987).
 2. Formaliteite vir ‘n geldige testament:
  1. Die testament moet aan die einde van die testament deur die erflater of deur iemand anders in sy teenwoordigheid en in opdrag van die erflater onderteken word.
  2. Die handtekening moet in die teenwoordigheid van twee of meer bevoegde getuies wat gelyktydig teenwoordig is, gedoen word.
  3. ‘n Bevoegde getuie is ‘n persoon ouer as 14 (veertien) jaar wat ook bevoeg is om in ‘n geregshof te getuig.
  4. Die getuies in die testament moet in die teenwoordigheid van die erflater en mekaar attesteer en onderteken.
  5. Indien die testament uit meer as een bladsy bestaan, moet elke ander bladsy as die bladsy waarop dit eindig, ook deur die erflater en deur die getuies onderteken word op enige plek op die bladsy.
  6. ‘n Getuie mag nie ook ‘n erfgenaam in terme van die testament wees nie.
  7. Indien die testament deur die erflater deur die maak van ‘n merk onderteken word moet ‘n Kommissaris van Ede sertifiseer dat hy homself oortuig het van die identiteit van die erflater en dat die aldus ondertekende testament die testament van die erflater is.
 3. Formaliteite ten aansien van wysiging van testament:
  1. Die wysiging moet deur die handtekening van die erflater (of deur die handtekening van iemand anders in sy teenwoordigheid en in opdrag van hom) aangebring en bevestig word.
  2. Twee bevoegde getuies, wat gelyktydig teenwoordig is, moet ook die wysiging onderteken en parafeer.
 4. Herroeping van vorige testamente:
  1. Die erflater mag sy testament voor sy dood herroep.
  2. Herroeping vind plaas deur die volgende handelinge:
   1. Herroeping deur middel van ‘n latere testament;
   2. Herroeping deur ‘n kodisil (dit is ‘n afsonderlike geskrewe dokument ingevolge waarvan spesifieke bepalings van ‘n bestaande testament waarna dit verwys herroep word);
   3. Herroeping deur vernietiging;
   4. Herroeping deur adempsie (dit is deur voordood vrywillig ‘n bate wat hy ingevolge die testament as erflating nagelaat het, wegmaak of vervreem).
 5. Inhoud van ‘n testament:
  1. Daar is geen voorgeskrewe vorm, in terme van die Wet op Testament, wat ‘n testament moet aanneem nie. Ten einde te verseker dat ‘n geldige testament opgestel word, word die volgende paragrawe voorgestel:
   1. Verklaring van testamentêre bedoeling;
   2. Herroeping van vorige testamente en testamentêre dokumente;
   3. Benoeming van eksekuteur;
   4. Erflatings;
   5. Bemaking van boedel of restant daarvan hetsy absoluut, onvoorwaardelilk of in ‘n trust;
   6. As ‘n trust geskep word om aanstelling van trustees, is hulle magte en pligte en verdere voorwaardes van belang;
   7. Verleidingsklousule.