BOEDELBEREDDERING

BOEDELBEREDDERING

Boedelbereddering is die administratiewe proses wat plaasvind ten einde uitvoering te gee aan die wense van die testateur/testatrise soos in die testament bepaal, na die afsterwe van die testateur/testatrise, deur die Eksekuteur aangewys in die testament (indien daar geen eksekuteur in die testament aangewys is nie of die boedel intestaat is, daardie Eksekuteur deur die belanghebbende persone genommineer) in terme van die Boedelwet Nr 66 van 1965.

 1. Stappe vir aanmelding van ‘n boedel:
  1. Die volgende inligting word benodig en moet per hand wees:
 • Testament
 • Identiteitsdokumente
 • Huweliksertifikaat
 • Doodsertifikaat
 • Transportaktes en verwante dokumente
 • Polisse (lewens- en korttermyn)
 • Bankbesonderhede
 • Aandeelsertifikate
 • Motorvoertuig registrasie sertifikate
 • Vuurwapen lisensies
 • Enige ander dokumente in verband met bates/belleggings
 • Uitstaande rekeninge
 • Afbetalings/verkoopsooreenkomste
 • Banklenings
 • Inkomstebelasting besonderhede van die oorlede en langslewende gade
 • Enige ander dokumente in verband met laste/skulde
 • Werkgewer- en/of pensioenfonds besonderhede
 • Mediesefonds inligting
 • Begrafnis onkostes

1.2 Aanmelding van die boedel:

Familielede/begunstigdes kan die boedel met die nodige dokumentasie en voltooiing van die inligtingstuk by Fineks aanmeld. Die dokumente kan òf per e-pos, koerier of geregistreede pos aan Fineks versend word na die volgende kontak besonderhede:

E-pos adres: estates@svslaw.co.za

Posadres: Posbus 11512

Hatfield

0028

Fisiese Adres: 165 Alexanderstraat

Brooklyn

Pretoria

0181

Faksnommer: 086 639 1999

1.3 Aanmelding van die boedel by die Meester van die Hooggeregshof deur Fineks:

1.3.1 Fineks sal die boedel by die Meester van die Hooggeregshof aanmeld sodra al die nodige dokumentasie en inligting bekom is soos in die aanmeldingsdokument verlang.

1.3.2 Die Meesterskantoor reik ‘n Eksekuteursbrief uit indien die Meester tevrede is dat daar aan alle nodige vereistes voldoen is soos in die Boedelwet uiteengesit.

1.3.3 Dit is nie moontlik om ‘n spesifieke tydperk te koppel waarbinne die Meester van die Hooggeregshof ‘n Eksekuteursbrief uitreik nie. Soms geskied dit redelik vinnig (2 tot 4 weke na aanmelding) en soms duur dit baie lank (selfs tot en met 1 jaar).

   1. Na die ontvangs van ‘n Eksekuteursbrief vind die volgende plaas:
    1. Briewe aan skuldeisers en skuldenaars om eise teen en ten gunste van die boedel vas te stel
    2. Verkryging van waardasies van roerende en onroerende bates
    3. Aanmelding van boedel by die SARS
    4. Plasing van kennisgewing aan debiteure en kredeure in die Staatskoerant en nuusblad (Artikel 29 advertensie)
    5. Opening van ‘n boedelbankrekening
    6. Opstel en indiening van Likwidasie- en Distribusierekening
    7. Plasing van kennisgewing in Staatskoerant en nuusblad dat Likwidasie- en Distribusierekening ter insae lê (Artikel 35 advertensie)
    8. Uitbetaling en/of oordrag van legate en erfenisse aan bevoordeeldes
    9. Betaling van Meestersgelde
    10. Betaling van boedelbelasting indien belasbaar
    11. Nakoming van Meester se finale vereistes
    12. Ontvang van Meester se ontslag